АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРН

Уважаеми дами и господа, молим Ви да попълните тази анкетна карта, като изберете отговора, който е най-точен според Вас (отбележете с „X”). Това би ни помогнало за изготвяне на реалистичен и приложим План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Дунавския басейн. ПУРН има за цел да идентифицира всички източници на наводнения и съответните рискове, да формулира правилно целите и приоритетите за управление на тези рискове, а с планираните и приложените мерки, да гарантира тяхната ефективност. Благодарим Ви!


1. Каква е причината за възникване на риск от наводнения във Вашия район?

(моля изберете до ТРИ отговора)


2. Предприемани ли са мерки за защита от наводнение във Вашия район от 2012 г. досега?3. Кои от изброените приоритети, считате за най-приложими във Вашия район?

(моля изберете до ТРИ отговора)


4. Според Вас, коя е най-важната цел за опазване на човешкото здраве?5. Според Вас, коя е най-важната цел за осигуряване на по-висока защита при критичната инфраструктура и бизнеса?6. Според Вас, коя е най-важната цел за повишаване защитата на околната среда?7. Според Вас, коя е най-важната цел за подобряване на подготвеността и реакциите на населението?8. Според Вас, коя е най-важната цел за подобряване на административния капацитет за управление на риска от наводнения?9. Участвали ли сте досега в консултации при изготвяне на документи, свързани с преодоляване на риска от наводнения?10. Кой от елементите на ПУРН е най-важен според Вас за преодоляване на риска от наводнения?